Den havgående fiskeflåten er avgjørende for Norge som fiskerinasjon

Den havgående fiskeflåten er motoren i den norske fiskeribaserte verdikjeden. Den sikrer norske fiskeleveranser og er garantisten for at vi kan ha en levedyktig norsk fiskeindustri.
Les mer her

Den havgående fiskeflåten er helt nødvendig for en bærekraftig fiskeindustri i Norge med helårlige arbeidsplasser

Verdiskapningen kommer hele kysten til gode

Den havgående fiskeflåten består av flere hundre lokalt eide bedrifter. Nær alle som jobber i den havgående fiskeflåten er norske statsborgere som bor langs kysten. De pløyer verdiskapingen tilbake til lokalsamfunnene de er en del av. Denne verdiskapingen sysselsatte i 2021 omtrent 20 600 årsverk. Halvparten av alle heltidsfiskere arbeider i den havgående flåten. Likevel er den havgående fiskeflåten opphav til hele 60 % av alle sysselsatte årsverk i næringens verdikjede. Den havgående fiskeflåten er særdeles betydningsfull for aktivitet, sysselsetting, rekruttering og bosetting i norske kystkommuner. Slik holdes kysten levende.

Fiskebestandene høstes bærekraftig

Den norske havgående fiskeflåten bidrar til at Norge har en av verdens mest kunnskapsbaserte fiskeriforvaltninger som fører til at fiskebestandene høstes bærekraftig. Verden trenger mer mat, og mer av den må komme fra havet. Sjømat har lavt klimaavtrykk sammenlignet med kjøttproduksjon. Fisken er villfanget og fiskes der den er. Det gjør at fiskerinæringen leverer sunn mat fra fornybare bestander, som er bærekraftig forvaltet.

Vi håndhever norsk suverenitet

Den havgående flåten har legitimert Norges rett til å forvalte alle våre marine ressurser, både under og over havbunnen. Fiskernes aktivitet sikret Norge råderetten over våre olje og gassforekomster. Ressursene i nordområdene kan i liten grad utnyttes av andre enn den havgående fiskeflåten. Samtidig har den havgående flåtens tilstedeværelse og aktivitet i de norske havområdene vært avgjørende for å håndheve norsk suverenitet, og har bidratt til å sikre råderetten over store havområder. I en tid med økt geopolitisk spenning, er tilstedeværelse og aktsomhet en ekstra trygghet for Norge.

Fiskeflåten trenger forutsigbare rammevilkår og stabil kvotefordeling

Fiskerinæringen har vist en kolossal evne til omstilling, gjennom en fiskefinansiert effektivisering. Samtidig er politisk stabilitet i rammevilkårene helt avgjørende, og en forutsetning for muligheten til fornying og for å møte det grønne skiftet. For å gjøre store investeringer for fremtiden, som sikrer arbeidsplasser og aktivitet langs kysten, trenger den havgående fiskeflåten forutsigbarhet. Det grønne skiftet krever mye av oss alle, og den havgående fiskeflåten er klare til å bidra. Vi har allerede tatt initiativ til en avtale med myndighetene om utslippskutt. Endringene som må skje for å kutte utslipp krever ytterligere omstilling. Da trenger næringen politisk forutsigbarhet og stabilitet.  

Bærebjelkene i fiskerinæringen er havressursloven, deltakerloven og fiskesalgslagsloven. De må ligge fast, på samme måte som den velfungerende arbeidsdelingen mellom de ulike fartøygruppene. Stabilitet i kvotefordelingen har vært den viktigste suksessfaktoren for utviklingen av en subsidiefri og lønnsom fiskeflåte.

Omstilling innenfor stabile rammer sikrer at den havgående fiskeflåten fortsatt kan bidra med verdiskaping, attraktive arbeidsplasser og verdens beste ressursforvaltning.  

Fersk rapport fra SINTEF:

Ringvirkninger langs hele kysten

I november 2022 publiserte SINTEF, på oppdrag fra Fiskebåt, en rapport om ringvirkningene til den havgående fiskeflåten.

Rapporten viser blant annet:
Hvert årsverk i
den havgående fiskeflåten
gir opphav til
3,5 jobber
til i verdikjeden. Den havgående fiskeflåten er dermed en viktig rekrutteringsarena for næringen, både til havs og på land.
Den havgående
fiskeflåten skaper

17,3
mrd.
I totale fangstinntekter.
Dette utgjør 71,5 % av førstehåndsomsetningen i norsk fiskeri.
Verdiskapningen
til havfiskeflåtens
verdikjede var på
32,8
mrd.
I 2021 når aktiviteten både fremover og bakover i verdikjeden inkluderes
Den havgående
fiskeflåten sysselsetter
20 600
årsverk
60 % av sysselsatte årsverk i næringens verdikjede.

– Vi er helt avhengig av at rammevilkårene settes og ligger fast. Vi er nødt til å ha en lengre horisont enn fire år og nytt valg.

Tor-Gunnar Kransvik
Reder og fisker i Kransvik

– Det er ved ny teknologi at vi kan redusere miljøutsleppene på fartøyene. Å ta i bruk ny teknologi og bruke gammel teknologi på en ny måte er viktig. Det må gjøres, og om ingen gjør det, så blir næringen stående på stedet hvil.

Tore Roaldsnes
Daglig leder i Bluewild

Det er når vi gjør flåtefornyelse, når vi bygger nye fartøy og erstatter de gamle, at vi oppnår den beste klimagevinsten.

Janne-Grethe Strand Aasnæs
Styremedlem i Fiskebåt

Omstilling innenfor stabile rammer er det som sikrer at den havgående fiskeflåten fortsatt kan bidra til fellesskapet gjennom verdiskaping, attraktive arbeidsplasser og verdens beste ressursforvaltning.  

Christian Halstensen
Styreleder i Fiskebåt